dimarts, 12 de març del 2013

6. LLOCS GEOMÈTRICS BÀSICS EN EL PLA

S’anomena lloc geomètric el conjunt de punts que compleixen una mateixa condició o propietat.
Circumferència. És el lloc geomètric dels punts del pla equidistants (una determinada magnitud r) d’un punt fix O anomenat centre.
Mediatriu d’un segment. Lloc geomètric dels punts del pla equidistants dels extrems del segment AB donat.
Aquesta mediatriu és la recta perpendicular al segment pel seu punt mitjà M.
-Traçat:
Amb centre en els extrems del segment, es tracen arcs del mateix radi (s) que es tallen en dos punts P i Q. La seva unió determina la recta mediatriu.
Bisectriu d’un angle. És el lloc geomètric dels punts del pla equidistants dels costats de l’angle.
La bisectriu és la semirecta que divideix l’angle en dues parts iguals.
-Traçat:
Amb centre en el vèrtex V es dibuixa un arc que talla els costats en els punts A i B. Amb centre en aquest punts, es tracen dos arcs del mateix radi (n), i s’aconsegueix el punt P. La recta PV determina la bisectriu.
Mitjana (paral·lela mitjana). El lloc geomètric dels punts que equidisten de dues rectes paral·leles r i s és la paral·lela mitjana d’aquestes rectes. Així doncs, en una autovia, la mitjana és l’espai intermedi que separa els dos carrils.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada