dilluns, 28 d’octubre del 2013

Traçat de paral·leles, perpendiculars i obliqües

Practica amb l'escaire i cartabó
Es necessiten escaire i cartabó que siguin del mateix joc, és a dir, la hipotenusa de l'escaire ha de tenir la mateixa mida que el catet més gran del cartabó.

Traçat de paral·leles
Per traçar paral·leles s'ha de mantenir el cartabó immòbil, subjecte amb una mà, mentre l'escaire es fa lliscar pel seu costat.

Traçat de perpendiculars
Inicialment, es disposa el costat més gran de l'escaire coincidint amb la línia sobre la qual traçarem les penpendiculars.
Tot seguit, es col·loca el cartabó com si anessim a traçar paral·leles, se subjecta amb una mà i amb l'altra es fa girar l'escaire, de manera que el catet que quedava a la dreta coincideixi amb el costat de la hipotenusa del cartabó.

Traçat d'obliqua
Se segueix elmateix procediment que en els casos anteriors, però es col·loquen les plantilles sobre el paper de manera que les línies traçades siguin oblíqües.
Exercici realitzat per un alumne.